Το προτεινόμενο Έργο στοχεύει στην υλοποίηση περιπτωσιολογικής έρευνας (case study) στο Δήμο Στροβόλου, με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 100 οικογενειών με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Η επιλογή των ημι-δομημένων συνεντεύξεων κρίνεται ως η καταλληλότερη μέθοδος για τη μελέτη αυτή, γιατί επιτρέπει στην ερευνητική ομάδα να προχωρήσει σε ερωτήσεις βάθους και ουσίας, όπως αυτές κρίνονται σκόπιμες για τον εντοπισμό και  αποσαφήνιση των τρεχόντων συνθηκών.

Η γενική ερευνητική μέθοδος που έχει ακολουθηθεί είναι η ποιοτική έρευνα, της οποίας οι τεχνικές χρησιμοποιούνται για να καταδείξουν χαρακτηριστικά, συνήθειες σε συγκεκριμένο δείγμα, το οποίο πληροί τις αυστηρές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί σύμφωνα με τους ερευνητικούς στόχους.

Η έρευνα έχει προσπαθήσει να απαντήσει στα ακόλουθα κύρια ερευνητικά ερωτήματα (main research questions):

  1. Ποιες είναι οι πιέσεις που ασκούνται στο θεσμό της οικογένειας στο Δήμο Στροβόλου (και στις 6 ενορίες, από τις οποίες αποτελείται ο Δήμος);
  2. Ποιες είναι οι συνθήκες, παράμετροι και ιδιομορφίες που δημιουργούν και συντηρούν τις πιέσεις αυτές και ενδέχεται να δημιουργούν προβλήματα και ανησυχίες στην οικογένεια;
  3. Πώς δύνανται να αναπτυχθούν μέθοδοι και τεχνικές που να προλαμβάνουν δυσλειτουργικές καταστάσεις, θα ικανοποιούν τις ανάγκες της οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να συνεισφέρουν στην δημιουργία υποστηρικτικών δομών; 

Η μελέτη έχει ήδη διερευνήσει τη βιβλιογραφία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή επίπεδο για την κατανόηση της υφιστάμενης πληροφορίας σε ό,τι αφορά το θεσμό της οικογένειας και τις πιέσεις που δέχεται. Έχουν μελετηθεί συστήματα και διαδικασίες που ακολουθούνται με έμφαση στον Ευρωπαϊκό χώρο με απώτερο στόχο την κατανόηση και επισήμανση των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Κρίνεται ότι η κριτική παράθεσή τους σε σχέση με τις αναφορές, εκθέσεις και πεπραγμένα στην Κύπρο μπορεί να αποδώσει σε πρώτο βαθμό σε τυχόν κενά στις υποστηρικτικές υπηρεσίες που χρήζουν βελτιώσεως ή δημιουργίας νέων υπηρεσιών και προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.

Αρχικά σχεδιάστηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις από τους αρμόδιους φορείς του δικτύου συνεργασίας, και για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού τους χρησιμοποιήθηκε ομάδα εστίασης με τη χρήση της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η δημιουργία ομάδας εστίασης στόχευε  στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας του οδηγού συνέντευξης, καθώς και στην πιλοτική διεξαγωγή της έρευνας στην ομάδα εστίασης για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων ή προβλημάτων, προκειμένου να επιλυθούν εγκαίρως πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας. Η ομάδα εστίασης έχει επισημάνει στους ερευνητές τις πιέσεις που ασκούνται στη σύγχρονη οικογένεια στο Δήμο Στροβόλου, όπως αυτή τις αντιλαμβάνεται, και οι απαντήσεις τους έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις θεματικές ενότητες που έχουν συμπεριληφθούν στην πρώτη έκδοση του εργαλείου της έρευνας.