Οι ειδικοί επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι: 

  1. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου με βάση το οποίο λήφθηκαν πληροφορίες για τα προβλήματα, τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και ανησυχίες του συνόλου των μελών οικογενειών που διαμένουν στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου και επιλέγηκαν για συμμετοχή στην έρευνα. Το ακριβές περιεχόμενο του ερωτηματολογίου καθώς και οι ερωτήσεις που αναπτύχθηκαν για σκοπούς ημι-δομημένων συνεντεύξεων, σχεδιάστηκαν αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος με βάση την όλη φιλοσοφία του Έργου και αφού λήφθηκε υπόψη τόσο η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσο και η ανταπόκριση της ομάδας εστίασης. Η ομάδα εστίασης είναι αυτή που επεσήμανε, σε σημαντικό βαθμό, στους ερευνητές τις πιέσεις που ασκούνται στη σύγχρονη οικογένεια στο Δήμο Στροβόλου. Δεδομένου όμως ότι τα άτομα δεν είναι πάντα γνώστες των αιτιών των προβλημάτων τους, αναμφίβολα στο ερωτηματολόγιο έχουν συμπεριληφθεί ερωτήματα και με αναφορές σε συγκεκριμένους δείκτες και κοινωνικά φαινόμενα που να προέρχονται από τη βιβλιογραφία, π.χ. δείκτης ενσωμάτωσης, δείκτης ικανοποίησης, δείκτης συνοχής, κοινωνικό κεφάλαιο, συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας, ψυχοσωματικοί παράγοντες, κλπ.
  2. Διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών αλλά και ανησυχιών της οικογένειας σε σχέση με την καθημερινή της λειτουργία με τη χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων.
  3. Ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας, κωδικοποίηση και καταγραφή των πληροφοριών σε διάφορες κατηγορίες και υπό-κατηγορίες με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και την εισήγηση προτάσεων στήριξης και ενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας.
  4. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή υποστηρικτικών υπηρεσιών και προγραμμάτων με βάση τα πορίσματα της έρευνας.
  5. Διάχυση και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.