Αριθμός Δέσμης Εργασίας Τίτλος Δέσμης Εργασίας
ΔΕ1 Διαχείριση Έργου
ΔΕ2 Διάχυση – Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
ΔΕ3 Ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας
ΔΕ4 Προετοιμασία ερευνητικών εργαλείων (συνεντεύξεις)
ΔΕ5 Πιλοτική φάση και αξιολόγηση των εργαλείων έρευνας
ΔΕ6 Επιλογή Δείγματος
ΔΕ7 Διενέργεια έρευνας – Μεθοδολογία
ΔΕ8 Ανάλυση δεδομένων, περιγραφή αποτελεσμάτων, καταγραφή συμπερασμάτων
ΔΕ9 Σχεδιασμός μεθόδων στήριξης